Algemene Voorwaarden voor BV Verlivané Projects

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van BV Verlivané Projects met maatschappelijke zetel te Herman Teirlinckstraat 2 1982 Weerde en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE 0563.448.254. (Hierna: “BV Verlivané Projects”). 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte. 

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot. 

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. 

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. 

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Algemene Voorwaarden webshop BVBA Verlivané Projects

Algemene Voorwaarden webshop BV Verlivané Projects

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

BV Verlivané Projects - Commerciële benaming: CruiseTops Maritiem Centrum
Zaakvoerder: Nicole Van Erp & Robert Verlinden

Adres: Herman Teirlinckstraat 2 1982 Weerde

E-mailadres: info@vaaropleidingencharter.be /Info@cruisetops.be

Telefoonnummer: 00 32 477 822 999

Ondernemingsnummer: BE 0563.448.254

Bankrekeningnummer: KBC BE 53 7370 5837 5653 


Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België en Nederland.Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

Artikel 3 Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 5. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de reservering van een opleiding - fysieke cursus of online training:
  Elke reservatie voor een opleiding komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat "CruiseTops - vaaropleiding&charter" aan de cursist doet betreffende een theoretische of praktische opleiding.
  Na reservatie van een fysieke cursus ontvangt de cursist een elektronische bevestiging van de gemaakte reservatie met detailvermelding van datum en locatie van de lessen, inclusief de betaaluitnodiging.
  De reservatie wordt geacht definitief te zijn, zowel naar datum als locatie en de cursist verklaart zich akkoord met het aangeboden lessenpakket en bevestigt hierover goed geïnformeerd te zijn.
  De betaling van het cursusgeld moet voor 100 % voldaan zijn op het ogenblik van de aanvang van de geboekte cursus. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn.

  Na reservatie van een online trainingsprogramma ontvangt de cursist een elektronische bevestiging van de gemaakte reservatie voor de aanvraag van een unieke inlogcode, inclusief de betaaluitnodiging.
  De unieke inlogcode om het online trainingsprogramma te starten, wordt elektronisch verzonden binnen de 24 uur na aanvraag.
  Vanaf het ontvangen van de code is de reservatie en boeking definitief en heeft de aanvrager volledige toegang tot het online trainingsprogramma.

  "CruiseTops - vaaropleiding&charter" is gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
  Kortingen op boeking die werden toegestaan bij reservatie, vervallen indien de betaaldatum is verstreken.
  Kortingen en acties zijn enkel van toepassing op ons aanbod theorieopleiding voor het stuurbrevet, praktijkopleiding op de motorboot, en de basisopleiding VHF.

  Speciale acties zijn niet cumuleerbaar, tenzij expliciet vermeld.
  Kortingen of acties zijn niet van toepassing op de radiomaritieme opleidingen, georganiseerd door onze partners zoals de opleidingen SRC, ROC of GOC.
  Na ontvangst van de betaling ontvangt de cursist een elektronische bevestiging.
  Een factuur wordt op aanvraag aangemaakt.
  De boeking wordt dan geacht definitief te zijn en de ondervermelde annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing.
  Niet op tijd betalen van het cursusgeld, kan aanleiding geven tot de weigering om de cursist aan de betreffende cursus te laten deelnemen.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. Als je goederen bij ons koopt ( dit zijn boeken of kaartplotter ), heb je het sluiten van de na het sluiten van de overeenkomst tot het moment van verzending ( tot 24 uur na bestelling ) – het moment van verzending wordt je bevestigd per mail -  het recht om te beslissen dat je de goederen niet wenst aan te kopen. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden annuleren. Binnen de 14 dagen nadat we je annulering hebben ontvangen waarbij je hebt aangegegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
  Voor de online trainingen, geldt het herroepingsrecht voor zover er geen uniek code is toegekend en verzonden.
  Na het ontvangen van de code, heeft de aanvrager volledige toegang tot het programma en
  is de boeking definitief
 2. Om je herroepingsrecht correct uit te oefenen, kan je ons per e-mail laten weten dat je je bestelling wenst terug te annuleren voor verzending. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
  Indien de cursist de overeenkomst wil annuleren of omboeken, dient hij "CruiseTops - vaaropleiding&charter" daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen.
 1. Annulering/omboeking van een opleiding:
  Indien de cursist de overeenkomst wil annuleren of omboeken, dient hij "CruiseTops - vaaropleiding&charter" daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen.
  Een kosteloze annulering en omboeking is enkel mogelijk mits een geldig doktersattest en zover dit voor aanvang van de cursus wordt bezorgd.
  In voorkomend geval heeft de cursist het recht om kosteloos aan te sluiten bij een volgende cursus van hetzelfde type.
  Elke andere annulering is slechts mogelijk mits deze wordt gemeld 10 kalenderdagen voor aanvang van de cursus.
  Omboeking is dan mogelijk, mits een administratieve kost van € 25,00 per dossier.
  De praktijkopleiding waaraan een praktijktest is gekoppeld wordt 10 dagen voor aanvang voor bereid en het dossier wordt elektronisch aangemeld bij de F-mobiliteit.
  Omboeking of annulering is enkel mogelijk ingeval van ziekte, gestaafd door attest.
  In alle andere gevallen is 100 % van het cursusgeld verschuldigd.
  Privé opleidingen worden geacht definitief te zijn geboekt op moment van de volledige betaling
  van de opleiding.
  Omboeking kan slechts eenmalig, mits een administratieve kost van € 25,00 per dossier en voorzover dit minstens 10 dagen voor aanvang schriftelijk of elektronisch wordt gemeld.
  Bij annulering minstens 10 dagen voor aanvang van de privé opleiding, blijft 80 % van het cursusgeld verschuldigd.
  Bij latere annulering of no show, blijft het totale cursusgeld verschuldigd.
  Bij no show voor alle opleidingen blijft het integrale cursusgeld verschuldigd en is omboeking niet meer mogelijk.
  In alle gevallen van volledige annulering zonder omboeking, blijft 20% van het cursusgeld verschuldigd met een minimum van € 50,00 per dossier.
  Terugbetalingen geschieden op het einde van de maand waarin ze betaalbaar zijn geworden.
  Elke overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat "CruiseTops - vaaropleiding&charter" aan de cursist doet betreffende een theoretische of praktische opleiding. 
 2. Annulering/omboeking van een opleiding aan speciale voorwaarde of in promotie:
  Opleidingen aangeboden in promotie zijn deze verminderd in tarief ten opzichte van het reguliere
  inschrijvingsgeld, deze waarbij een extra service wordt aangeboden zoals online examentraining, een gratis cursus of gratis cursusmateriaal of het niet aanrekenen van de verplaatsingskosten
  van de instructeur.
  In casu is er bij annulering door de cursist in welke aard dan ook geen terugbetaling van het cursusgeld onder promovoorwaarden.
  Omboeking van een opleiding onder promovoorwaarden is mogelijk, in zover het een gelijkaardige cursus betreft waar dezelfde voorwaarden gelden.
  Omboeking geschiedt aan het tarief van € 25,00 per dossier.

Artikel 5 De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten tenzij anders vermeld. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.De verzendingskosten voor elk artikel staat vermeldt in de tekst bij het artikel " verzendingskosten inbegrepen." - De prijs voor afhaling of ontvangst van het boek tijdens de cursus, staat eveneens duidelijk vermeld.

Artikel 6 Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen of diensten conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Het cursusaanbod theorie en praktijk wordt gegeven op educatief hoogstaand niveau door een instructeur die voldoende gekwalificeerd is en o.a. door voortdurende bijscholing ruim kennis heeft van de geldende reglementering en voorschriften met betrekking tot de cursus.
 3. De vloot van "CruiseTops - vaaropleiding&charter" voldoet aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften, is technisch volledig in orde en voorzien van deugdelijke veiligheidsuitrusting.
 4. "CruiseTops - vaaropleiding&charter " verbindt er zich toe om het cursusaanbod voldoende duidelijk te afficheren, de lessen te geven zoals voorgesteld in het aanbod en alle items tijdens de praktijkcursus te laten aan bod komen die vereist zijn om het attest uit te reiken.
 5. Voor de theoretische cursus zijn 4 deelnemers vereist, voor de praktijkcursus drie deelnemers.

  "CruiseTops - vaaropleiding&charter" behoudt zich het recht om een cursus te annuleren of te verzetten naar ander tijdstip of locatie ingevolge:
  - onvoldoende aantal deelnemers
  - elke nautische en/of meteorologische oorzaken waarbij de veiligheid van de deelnemers niet gegarandeerd is: zeer slechte weersomstandigheden, onveiligheden op de waterweg, motorpech,..
  - overmacht van allerlei aard – zie verder “ overmacht.

Artikel 8 Levering en uitvoering

 1. Alle goederen ( boeken/set plotter ) worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op het door u opgegegen leveringsadres in België of Nederland.
 3. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikel 9 Duur

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, natuurrampen of epidemiën of bijzondere beslissingen van de overheid met betrekking tot opshorting of verbod van educatie, ontspanning of organisatie van evenementen, te weinig deelnemers voor een geplande sessie.
 3. Elke praktijkdag kan plaatsvinden met een minimum van 3 deelnemers per sessie, elke theoretische opleiding kan plaatsvinden met een minimum van 4 deelnemers per sessie.
 • De cursist heeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
 • In samenspraak met de cursist wordt steeds naar een passend alternatief gezocht onder de vorm van andere locatie/nieuwe datum met minstens twee keuzemogelijkheden.
  Wenst de cursist de geboekte cursus alsnog te annuleren, zijn de bovenvermelde annuleringsvoorwaarden van toepassing.


Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 12 Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via e-mailadres: info@vaaropleidingencharter.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.
 4. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x